strona główna

Regulamin targów

Wystawca wraz z zamówieniem powierzchni targowej zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu Targów oraz do jego stosowania.

Treść regulaminu można pobrać (Pobierz PDF).

 

Regulamin

TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA – TSW 2017

 

1. NAZWA TARGÓW

      Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2017

      zwane dalej Targami

2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA

      11 – 12 stycznia 2017 roku

      11 stycznia 2017 roku (środa) – godziny otwarcia 9 – 17

      12 stycznia 2017 roku (czwartek) – godziny otwarcia 9 – 16

3. LOKALIZACJA

Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn, Al. Katowicka 62, 05-830 Wolica 114D

4. ORGANIZATOR

Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.

ul. Kaliska 1 m. 7

02-316 Warszawa

tel.: 22 822 03 34

faks: 22 822 66 49

e-mail: oikos@oikos.net.pl

KRS Warszawa nr 00000-82863

NIP 118-00-09-226

REGON 011570708

Kapitał zakładowy 393.000 zł

5. ZNAK TOWAROWY TSW

Właścicielem znaku towarowego TSW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa jest
Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 48 66 80 471.

6. ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW

  • sadownictwo
  • warzywnictwo
  • maszyny rolnicze
  • wydawnictwa branżowe
  • organizacje i stowarzyszenia branżowe

7. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

7.1. Warunkiem udziału w Targach jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie do Organizatora formularza A – „Zgłoszenie uczestnictwa w Targach”, akceptacja Regulaminu Targów oraz  terminowe dokonanie opłaty za powierzchnię wystawienniczą na podstawie otrzymanej faktury.

7.2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.tsw.com.pl.

Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanych, oryginalnych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów, na adres: tsw@tsw.targi.pl, bądź wskazany przez osobę reprezentującą Organizatora TSW .

Organizator poinformuje o otrzymaniu Zgłoszenia uczestnictwa w Targach, przesyłając Wystawcom potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Z chwilą otrzymania przez Wystawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowa pomiędzy Organizatorem a Wystawcą dotycząca uczestnictwa w Targach uznana jest za zawartą.

7.3. W przypadku zgłoszenia kilku firm w formie grupy, należy wskazać jedną osobę, która jest upoważniona do reprezentowania grupy i wszystkich firm w niej skupionych oraz będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem.

7.4. Organizator Targów nie gwarantuje możliwości wyboru wskazanego przez Wystawcę stoiska wystawienniczego. O możliwości wyboru konkretnego miejsca wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

8.1. Wystawca nabywa prawo udziału w Targach:

         a)   po dostarczeniu do Organizatora formularza „Zgłoszenia uczestnictwa w Targach” – umowy udziału w Targach

         b)   po otrzymaniu od Organizatora drogą elektroniczną potwierdzenia uczestnictwa

         c)   po dokonaniu opłaty za powierzchnię wystawienniczą, obowiązkowy wpis do katalogu oraz    dodatkowo zamówione usługi;

8.2. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy Wystawca nie uiści stosownych opłat za udział w Targach,
o których mowa w pkt. 8.1.c) w wyznaczonym terminie.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

9.1. Cena najmu powierzchni i obowiązkowa opłata rejestracyjna wraz z wpisem do katalogu są zawarte w formularzu A – „Zgłoszenie uczestnictwa
w Targach”
. Stoisko wraz z zamówioną zabudową zostanie przekazane do użytku Wystawcy jedynie po dokonaniu wszystkich opłat
w wyznawczym terminie.

9.2. Organizator wystawia fakturę pro forma na podstawie zamówienia, z 14–dniowym terminem płatności, ale nie później niż do dnia 2 stycznia 2017 roku.

9.3. Wpłaty należy uiszczać na konto:

         12 1020 1042 0000 8102 0240 5918

         Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.

         ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa

9.4. Faktura VAT za wyposażenie i usługi dodatkowe zamówione po 2 stycznia 2017 roku zostanie wystawiona do 7 dni roboczych po zakończeniu Targów, z terminem płatności 3 dni.

9.5. Po 11 listopada 2016 roku nie ma możliwości rezygnacji z udziału w Targach bez uregulowania należności za zamówioną powierzchnię oraz inne usługi.

10. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA I UMOWA

Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia Wystawcy w formie elektronicznej, po spełnieniu przez niego warunków uczestnictwa. Potwierdzenie to jest równoznaczne z zawarciem umowy z Wystawcą.

11. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

11.1. Wystawca ma prawo do rezygnacji z udziału w Targach poprzez wysłanie jej listem poleconym    na adres siedziby Organizatora oraz pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego oryginalnego dokumentu rezygnacji na adres: tsw@tsw. targi.pl

11.2. W przypadku rezygnacji po 11 listopada 2016 roku Wystawca jest zobowiązany uregulować  należności za wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z pozostałymi kosztami wszystkich zamówionych wcześniej usług.

11.3. W przypadku rezygnacji do 11 listopada 2016 roku Wystawca nie ponosi kosztów związanych z   wycofaniem się z Targów.

12. FORMA UDZIAŁU – WYSTAWCA I PODWYSTAWCA

12.1. Wystawca bierze udział w Targach we własnym imieniu.

12.2. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytku części stoiska bez pisemnej zgody Organizatora.

12.3. Podwystawca nabywa prawo do udziału w Targach po zgłoszeniu go przez Wystawcę poprzez   przesłanie drogą elektroniczną formularza
D –„Zgłoszenie Podwystawcy” do dnia 11 grudnia 2016 roku.

12.4. Podwystawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Targów.

13. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA I STOISKO

13.1. O lokalizacji i kształcie stoiska decyduje Organizator. Życzenia i sugestie Wystawcy dotyczące stoiska są uwzględniane w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych.

13.2. Ze względów technicznych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówionej powierzchni. Organizator drogą elektroniczną dostarczy Wystawcy plan Targów oraz lokalizację stoiska najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Targów.

13.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska po tym terminie, jeśli zaistnieje taka konieczność, wynikająca z warunków techniczno-organizacyjnych. Wystawca zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie.

14. WYPOSAŻENIE STOISKA I USŁUGI

          14.1. Wystawca może wynająć:

a) powierzchnię w stałym boksie wystawienniczym

              W ramach opłaty za powierzchnię w boksie wystawienniczym Organizator zapewnia:

– wynajęcie powierzchni;

– reklamę Targów w mediach;

– informację o Targach skierowaną do potencjalnych klientów;

– informację wizualną na terenie Targów;

– zabudowaną powierzchnię z przeszklonymi ścianami bez drzwi (białe ściany, sufit podwieszany – kratownica);

– podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi w jasnym kolorze;

– gniazdko elektryczne 230 V;

– 8 punktów świetlnych – lampy rastrowe;

– ogólne oświetlenie terenu Targów;

– ogólną ochronę terenu Targów;

– sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów.

b) powierzchnię w hali zabudowaną w systemie Octanorm – stoisko standardowe.

              W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:

– wynajęcie powierzchni w hali wystawienniczej;

– reklamę Targów w mediach;

– informację o Targach kierowaną do potencjalnych klientów;

– informację wizualną na terenie Targów;

– zabudowę w systemie Octanorm (białe ścianki, fryz z numerem stoiska i skróconą nazwą firmy wykonany jednolitą czcionką dla całej wystawy);

– wykładzinę w szarym kolorze;

– gniazdko elektryczne 230 V;

– 1 punkt świetlny na każde pełne 3 m2 ;

– ogólne oświetlenie terenu Targów;

– ogólną ochronę terenu Targów;

– sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów.                                                   

c) powierzchnię w hali bez zabudowy

             W ramach opłaty za powierzchnię niezabudowaną w hali Organizator zapewnia:

– wynajęcie powierzchni w hali wystawienniczej;

– reklamę Targów w mediach;

– informację o Targach kierowaną do potencjalnych klientów;

– informację wizualną na terenie Targów;

– ogólne oświetlenie terenu Targów;

– ogólną ochronę terenu Targów;

– sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów.

Wykorzystanie własnej zabudowy przez Wystawcę jest możliwe tylko za zgodą Organizatora po zgłoszeniu tego faktu na formularzu B – „Zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy stoiska”.

14.2. Wszystkie dodatkowe usługi związane z urządzeniem i wyposażeniem stoiska są odpłatne
i będą świadczone na podstawie zamówienia na formularzu C – „Zamówienie na wyposażenie dodatkowe”przesłanego drogą elektroniczną do Organizatora.

14.3. Formularz C ”Zamówienie na wyposażenie dodatkowe” należy przesłać niezwłocznie po zgłoszeniu uczestnictwa, najpóźniej do 31 grudnia 2016

14.4. Wyposażenie dodatkowe zamawiane od 1 stycznia 2017 roku jest o 100 % droższe od ceny standardowej.

14.5. Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną w hali i realizujący zabudowę stoiska poprzez wykonawcę niezależnego od Organizatora, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora poprzez wysłanie formularza B – „Zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy stoiska” w terminie do 16 grudnia 2016 roku.

W takiej sytuacji Wystawca zobowiązany jest do:

– dostarczenia Organizatorowi projektu zabudowy stoiska do 16 grudnia 2016 roku;

– uzyskania akceptacji Organizatora, w szczególności gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości;

– uzyskania od Organizatora pisemnej zgody na realizację zabudowy;

– estetycznego, neutralnego wykańczania tylnych ścian zabudowy stoiska tak, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom

– dostarczenia dokumentów poświadczających zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska do 2 stycznia 2017 roku.

W przypadku braku takich dokumentów służby przeciwpożarowe obiektu mają prawo zabezpieczyć elementy stoiska lub usunąć na koszt Wystawcy.

14.6. Rezygnacja z wcześniej zamówionej zabudowy jest możliwa do 6 stycznia 2017 roku włącznie, po tym terminie Wystawca obciążany jest opłatą za demontaż wynoszącą 45,00 zł za m2.

14.7 Wystawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania stoiska.

15. ZASADY PREZENTACJI EKSPONATÓW l USŁUG

15.1. Wystawca jest zobowiązany do prezentacji swojej oferty zgodnej z zakresem tematycznym Targów, określonym w punkcie 6 Regulaminu Targów. W przypadku, gdy firma chce zaprezentować ofertę niezgodną z tematyką Targów, Organizator może odmówić udziału
w Targach. Organizator jest upoważniony do nakazania Wystawcy usunięcia ekspozycji niezgodnej z zakresem tematycznym Targów.

15.2. Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zamiarze eksponowania elementów, których waga przekracza 1500 kg na 1 m2.

15.3. Rozładunek, transport wewnętrzny oraz załadunek eksponatów na terenie Ptak Warsaw Expo mogą prowadzić tylko firmy ze stosowną akredytacją według cennika ustalonego bezpośrednio z klientem. Transport wewnętrzny własnym sprzętem możliwy jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Organizatora.

16. REKLAMA

16.1.   Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy swoich usług i produktów wyłącznie na własnym stoisku poprzez:

– materiały promocyjne: ulotki, oferty, plakaty, foldery, mapy, zdjęcia, gadżety itp.

– reklamę audiowizualną (przy użyciu komputerów, odtwarzaczy audio wideo, rzutników, monitorów – w sposób niewpływający na prezentacje na sąsiadujących stoiskach).

Reklamę Wystawca przygotowuje na własny koszt i odpowiedzialność.

16.2.   Reklama na terenie Targów, poza stoiskiem, jest odpłatna i będzie wykonana na podstawie złożonego przez Wystawcę zamówienia. Wszelkie działania reklamowe poza stoiskiem Wystawcy wymagają pisemnej zgody Organizatora.

16.3.   Do montażu reklam w formie baneru lub konstrukcji podwieszonej do sufitu hali upoważnione są wyłącznie służby techniczne Ptak Warsaw Expo, które decydują o możliwości takiej realizacji. Termin dostarczenia banerów do podwieszenia upływa 9 stycznia 2017 roku. Po tym terminie podwieszenie baneru będzie prowadzone w miarę możliwości technicznych. Wszystkie podwieszane elementy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez służby techniczne Ptak Warsaw Expo.

16.4.   Reklama nie może kolidować z ogólną koncepcją Targów, przepisami BHP i porządkowymi oraz być uciążliwa dla innych Wystawców i Zwiedzających.

16.5.   Organizator wydaje Katalog Wystawców. Wpis obejmujący dane Wystawcy oraz informacje dotyczące jego oferty jest odpłatny, obowiązkowy i nie podlega autoryzacji. Wpis umieszczony zostanie także na stronie internetowej www.tsw.com.pl . Wpis do Katalogu należy przekazać Organizatorowi, pocztą elektroniczną nie później niż 12 grudnia 2016 roku. Nienadesłanie danych przez Wystawcę nie zwalnia go od opłaty za umieszczenie wpisu, który zostanie dokonany na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu.

16.6.   Wystawca może umieścić reklamę w Katalogu Wystawców na podstawie odrębnych ustaleń.

16.7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wpisów i reklam przygotowanych przez Wystawcę.

17. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

17.1.   Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Biura Organizatora bezpośrednio po przyjeździe na Targi w celu dokonania rejestracji. Wystawca otrzyma identyfikatory i zamówione karty parkingowe oraz zostanie mu przekazane stoisko.

17.2.   Do przebywania na terenie Targów poza godzinami otwarcia Targów dla publiczności upoważnione są wyłącznie osoby posiadające identyfikatory wydawane przez Organizatora. Liczba identyfikatorów wydawanych przez Organizatora zależy od wielkości powierzchni wykupionej przez Wystawcę. Na powierzchnię do 12 m2 przysługują 3 identyfikatory. Na powierzchnie powyżej 12 m2 – 5 identyfikatorów.

17.3.   Osoby zatrudnione przez Wystawcę do prac technicznych zobowiązane są do noszenia specjalnych, tymczasowych identyfikatorów wydawanych przez Organizatora. Identyfikatory te są ważne wyłącznie w okresie montażu i demontażu stoiska.

17.4.   Identyfikatory mogą być używane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

17.5.   Poza godzinami otwarcia Targów Organizator ma prawo nie wpuścić lub usunąć z terenu Targów osoby przebywające na ich terenie.

17.6.   Montaż eksponatów odbywa się w dniu 10 stycznia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 22.00 (elementy wielkogabarytowe – tylko do godziny 18.00), zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 12 stycznia 2017 roku od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 12 stycznia 2017 roku.

17.7.   Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy.

17.8.   Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej do sieci na terenie obiektu.

17.9.   Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie.

17.10. Na terenie Ptak Warsaw Expo usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego mogą wykonywać wyłącznie firmy posiadające licencję na działanie na terenie Ptak Warsaw Expo, według cennika dostępnego w biurze Organizatora.

17.11. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania czystości na swoim stoisku na własny koszt.

17.12. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania przydzielonej/wykupionej powierzchni.

18. KORZYSTANIE Z PARKINGU

18.1. Karty parkingowe uprawniają do parkowania na wyznaczonych miejscach parkingowych w okresie trwania Targów. Karty parkingowe są odpłatne i wydawane będą w biurze Organizatora na podstawie zamówienia złożonego na formularzu A – „Zgłoszenie uczestnictwa w Targach”. Ich aktywacja następuje przy wjeździe na teren Targów w dniu montażu 10  stycznia 2017 roku. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy.

18.2.  Wystawcom, na podstawie opłaty rejestracyjnej, przysługuje jedna bezpłatna karta parkingowa na każde zamówione stoisko. Upoważnia ona do wjazdu i parkowania samochodu na terenie Ptak Warsaw Expo w dniach 10 – 12 stycznia 2017 roku.

18.3.  Pozostałe pojazdy Wystawców mogą korzystać z parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo.

19. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE

19.1. Na terenie Targów, poza miejscami wyznaczonymi, obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia oraz wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie.

19.2. Stoiska i eksponaty powinny być zamontowane w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych Wystawców i Zwiedzających.

19.3. Zastawianie lub zasłanianie urządzeń ppoż (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, czujki, hydranty) oraz rozdzielni elektrycznych i drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych jest zabronione.

19.4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy:

– niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998, 112 lub wykorzystując przycisk alarmowy), służby ppoż. Dyżurujące na terenie obiektu i Organizatora;

            – zachować spokój i nie dopuścić do paniki;

            – podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.

20. PRZEPISY BHP

20.1. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników wykonujących prace na terenie Targów podczas montażu i demontażu oraz trwania Targów.

20.2. Maszyny, silniki i urządzenia mogą być uruchomione pod warunkiem wyposażenia ich we wszelkie przepisowe elementy ochronne i osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych, po uprzednim uzyskaniu zgody od osoby pełniącej dyżur przeciwpożarowy. Osoby obsługujące taki sprzęt muszą posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia.

20.3. W zakresie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nieobjętych niniejszymi przepisami mają zastosowanie przepisy ogólnie bhp obowiązujące w Polsce.

21. UBEZPIECZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

21.1.  Ochrona i bezpieczeństwo eksponatów w czasie montażu i demontażu stoiska oraz w czasie godzin otwarcia Targów jest obowiązkiem Wystawcy.

21.2.  Przebywanie na terenie Targów poza godzinami ich otwarcia dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Organizatora i przedstawiciela agencji ochrony odpowiedzialnego w tym czasie za bezpieczeństwo terenu.

21.3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów
i rzeczy ruchomych pozostawionych na stoisku oraz wypadki na stoiskach Wystawców podczas trwania Targów, a także w okresie montażu i demontażu.

21.4.  Organizator nie odpowiada za szkody i straty poniesione przez Wystawcę w wyniku: kradzieży, pożaru, powodzi, wichury, eksplozji, przerwy w dostawie prądu, a także działania siły wyższej. Wystawca ma obowiązek ubezpieczyć eksponaty na własny koszt.

21.5.  Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Organizatora o zaistniałej szkodzie.

22. REKLAMACJE

22.1.  Wystawca ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w razie zastrzeżeń wobec usług wystawienniczych realizowanych przez Organizatora w terminie do 26 stycznia 2017 roku włącznie.

22.2.  Reklamacje należy przesłać do Biura Organizatora na adres:

Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.

ul. Kaliska 1 m. 7

02-316 Warszawa

22.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 10 lutego 2017 roku. Wystawca otrzyma pisemną odpowiedź dotyczącą zgłoszonych zastrzeżeń.

 22.4. Reklamacje składane po terminie nie będą rozpatrywane.

23. OCHRONA DANYCH

 Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wykonania niniejszej umowy oraz organizacji kolejnych edycji Targów.

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24.1. Wszelkie dodatkowe zalecenia niezawarte w niniejszym Regulaminie, a przedstawione przez Organizatora Wystawcy w formie pisemnej, są obowiązujące.

24.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz jakość prezentowanych eksponatów i rozdawanych materiałów promocyjnych (w tym poligraficznych) przez Wystawców.

24.3. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy Sąd.

24.4. Organizator ma prawo do usunięcia nielegalnych ekspozycji osób, które nie przestrzegają Regulaminu Targów i nie reagują na upomnienia służb Organizatora.

Organizator